Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej  nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

I Zadania dyrektora i nauczycieli

 1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.
 2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców/opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 3. Wychowawcy zobowiązani są do sprawdzenia, czy wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt i oprogramowanie do nauki zdalnej.
 4. Po zebraniu powyższych danych wychowawca informuje nauczycieli oraz dyrektora
  o uczniach mających problem z dostępem do w/w sprzętu.
 5. Nauczyciele mają obowiązek poinformować dyrektora szkoły, czy dysponują odpowiednimi narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku kiedy nauczyciel nie dysponuje takim sprzętem, dyrektor obowiązany jest udostępnić nauczycielowi pracownię na terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania techniczne umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania (komputer przenośny lub stacjonarny, stałe łącze internetowe).
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne metody pracy.
 7. Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału z danego przedmiotu, ale w takim stopniu aby została zrealizowana podstawa programowa.

II Zadania rodziców/opiekunów i uczniów

 1. Uczniowie mają obowiązek realizacji zajęć szkolnych w formie zdalnej. Obecność ucznia będzie monitorowana.
 2. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku dostęp do nauki zdalnej. W przypadku braku takiej możliwość rodzic/opiekun informuje poprzez dziennik elektroniczny o tym fakcie wychowawcę klasy i ustala z nim sposób, w jaki dziecko ten dostęp otrzyma.
 3. W przypadku kiedy uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem do nauki zdalnej, dyrektor w miarę możliwości udostępnia/wypożycza uczniowi i jego rodzicom/opiekunom taki sprzęt.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności ucznia podczas nauki zdalnej.
 5. Podczas nauki zdalnej ucznia obowiązują wszystkie zapisy zawarte w Statucie szkoły oraz w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

III  Bezpieczeństwo

 1. Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami/opiekunami i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus. Zajęcia online odbywają się na platformie Office 365 z wykorzystaniem komunikatorów  Teams/Skype. Informacje o zaplanowanej lekcji znajdują się w terminarzu dziennika elektronicznego Librus.
 2. Podczas nauki zdalnej należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w Internecie.

IV  Etykieta i zasady na lekcjach online

 1. Ucznia obowiązuje punktualność – należy zalogować się o czasie do e-lekcji.
 2. Przed każdymi zajęciami należy zamknąć wszystkie strony niepotrzebne podczas zajęć.
 3. Do lekcji uczeń powinien odpowiednio się przygotować: wyjąć zeszyt, podręcznik, ćwiczenia.
 4. Należy logować się imieniem i nazwiskiem, nie używamy pseudonimów / nicków.
 5. Na prośbę nauczyciela, dla utrzymania uwagi podczas lekcji,  uczeń ma obowiązek włączyć kamerę.
 6. Bez zgody nauczyciela, lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić  printscreenów.
 7. Nie wolno zakłócać e-lekcji poprzez nieuzasadnione pisanie na czacie, wysyłanie emotikonów, plików, dzielić się swoim ekranem lub pisać po e-tablicy bez pozwolenia nauczyciela. Działania takie można wykonywać na wyraźną prośbę nauczyciela.
 8. Na początku lekcji, po przywitaniu się z nauczycielem należy wyciszyć mikrofon.
 9. Chcąc zabrać głos należy podnieść wirtualną rękę i poczekać na zgodę nauczyciela.
 10. Uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela.
 11. W przypadku naruszenia powyższych zasad wobec ucznia zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisami w Statucie.

V  Zasady komunikacji

 1. Wychowawcy informują uczniów o zasadach bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację.
 2. Każdy rodzic/opiekun może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą e-dziennika.
 3. W przypadku niemożności uczestniczenia ucznia w lekcjach online i odrabiania zadań zgodnie z harmonogramem należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować wychowawcę klasy.
 4. Wobec ucznia, który uporczywie i celowo unika lekcji online oraz nie odczytuje wiadomości wysyłanych przez nauczycieli, zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisami w Statucie.
 5. Jeżeli w ciągu 3 dni uczeń i/lub rodzic/opiekun nie odczytają wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który podejmuje dalsze kroki.
 6. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami/opiekunami ucznia, co odnotowuje w e-dzienniku w zakładce „Kontakty z rodzicami”.
 7. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami/opiekunami wychowawca klasy o tym fakcie informuje dyrektora.
 8. Jeżeli dyrektor również nie będzie mógł skontaktować się z rodzicem/opiekunem, to powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.

VI  Organizacja nauki zdalnej

 1. Wychowawcy przeprowadzają ze swoimi klasami lekcje wychowawcze na temat etykiety i zachowania podczas lekcji online. Omawiają, jakie konsekwencje grożą za np. nagrywanie, robienie zdjęć nauczycielom i innym osobom z klasy i ich rozpowszechnianie.
 2. Nie ulega zmianie tygodniowy plan zajęć, uczniowie zgodnie z nim przystępują do lekcji, (np. jeżeli matematyka rozpoczyna się o godzinie 8:00, wówczas e-lekcja również powinna rozpoczynać się o tej godzinie).
 3. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny cyfrowej pracy ucznia.
 4. Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach online. Uczniowie powinni korzystać również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
 5. Lekcje mogą mieć formę zajęć online lub offline. W trakcie lekcji offline uczniowie rozwiązują zadania przekazane wcześniej przez nauczyciela, a nauczyciel pozostaje w czasie trwania tej lekcji do dyspozycji uczniów na czacie platformy Teams/Skype (można się z nim połączyć, aby skonsultować ewentualne wątpliwości,  zadać pytanie, sprawdzić ćwiczenia itp.)
 6. Zaleca się, aby co najmniej  połowa tygodniowego rozkładu zajęć prowadzona była
  w formie online, a pozostałe lekcje poprzez wskazanie uczniom  zadań do wykonania (jako ćwiczenie umiejętności omówionych podczas e-lekcji) w dzienniku elektronicznym Librus .
 7. Lekcja przed komputerem trwa max 35 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
 8. Zaleca się, aby przedmioty takie jak plastyka, technika, muzyka, wf i religia były czasem na odejście od komputera i wykonaniem zadań bez jego użycia. Proponujemy przygotowywanie ćwiczeń pozwalających na doskonalenie różnorodnych umiejętności i ćwiczenia praktyczne, a nie na sprawdzaniu wiedzy teoretycznej.
 9. Uczniowie czas przerw międzylekcyjnych wykorzystują na relaks, przewietrzenie pomieszczenia, rozruszanie się, posiłek regeneracyjny.
 10. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy  na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 11. Obecności na zajęciach  online są zaznaczane w czasie rzeczywistym , w przypadku zajęć offline  o uczestnictwie w lekcji świadczy odczytanie przez ucznia wiadomości , wysłanej przez nauczyciela na Librusa w trakcie trwania lekcj.
 12. Jeśli uczniowie nie mogą uczestniczyć w lekcji online z powodów obiektywnych (np. zbyt mała liczba komputerów w domu, brak odpowiedniego sprzętu, awaria sprzętu), mają obowiązek nadrobienia materiału w terminie wyznaczonym przez nauczycieli.
 13. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana.
 14. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy klas lub dyrekcja szkoła poprzez e-dziennik.

VII  Ocenianie

 1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej nauczyciel może zadecydować o ich ocenie. Ocenie podlegają zadania wskazane przez nauczyciela
 2. Przy ocenianiu skupiamy się na zaangażowaniu i aktywności uczniów na zajęciach. Rezygnujemy z zadań, przy których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy uczniowie wykonują je samodzielnie.
 3. Praca zdalna podlega ocenie zgodnie z zasadami zawartymi w Przedmiotowych Zasadach Oceniania i Statucie.
 4. Ucznia obowiązuje terminowość wykonywanych zadań. Uczeń ma obowiązek odczytać wiadomość w dniu, w którym odbywa się lekcja, i odesłać zadanie w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 5. Jeżeli z jakichś względów uczeń nie może w terminie wykonać zadania, rodzic/opiekun powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela poprzez wiadomość w e-dzienniku.
 6. Uczeń ma obowiązek wykonywania zadań samodzielnie. Surowo zabrania się kopiowania treści ze stron internetowych i przypisywania sobie ich autorstwa. Niedozwolone jest również przekazywanie/przysyłanie prac wykonanych przez inną osobę (kolegę, rodzica/opiekuna).
 7. Prace należy przekazywać nauczycielowi w sposób przez niego ustalony.
 8. Przesłane prace powinny być podpisane .

VIII  Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2.Regulamin może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

3.Regulamin zostanie przesłany jako wiadomość poprzez dziennik elektroniczny do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniony w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

4. O wszelkich zmianach w regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Skip to content